Technologie oprav
Veškeré opravy a údržba lahví včetně periodických inspekcí je prováděna v souladu s platnými právními předpisy, zejména s EN 1440, dohodou ADR/RID, nařízení vlády č. 42 / 2003 Sb., v souladu se směrnicí EN 1999/36/EC.

Propan Butan Servis a.s. má zavedený systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001 : 2001. Certifikát ev. č. 0739-1 ze dne 6.11.2003 vystavil ITI TÜV pro následující obory činností: Periodické zkoušky, montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení, údržba a znehodnocování PB lahví.

Dne 12.11.2003 byla s ITI TÜV podepsána „Smlouva o kontrolní činnosti“. Z této smlouvy je zřejmé, že budeme trvale pracovat pod odborným dohledem ITI TÜV. Na druhé straně jsme oprávněni od 1.5.2004 (vstup do EU) formou ražby u každé lahve uvádět číslo notifikované osoby t.j. ITI TÜV. Toto opatření včetně řady dalších bude nesporně a trvale zajišťovat tu nejvyšší odbornou úroveň podmínek oprav PB lahví.

Opravna zajišťuje opravy následujících druhů lahví:
LA - 0,38 kg
LA - 1 kg
LA - 2 kg
LA - 5 k
LA - 10 kg
LA - 33 kg

Lahve, které z jakýchkoliv důvodů nesplňují dle EN 1440 podmínky dalšího užívání, jsou vyřazeny a následně slisovány. O provedené likvidaci se pořídí zápis,který je zaslán příslušnému vlastníkovi lahví.

Oprava lahve se skládá z těchto hlavní operací:
- odstranění zbytku plynu (tekutá nebo plynná fáze)
- odstranění výstroje
- výplach lahve vodou a stlačeným vzduchem (odstranění neodpařitelných zbytků uhlovodíků
  a veškerých nečistot)
- vyrovnání patek a límců na rovnací stolici, případě ručně
- opravy utržených svárů u límce a patky
- odstranění původních nátěrů a rezu otryskáním až na kov
- provedení tlakové zkoušky (hydraulický přetlak 2,6 až 3 MPa)
- provedení důkladné vnější i vnitřní prohlídky se zřetelem na korozi, trhliny, kazy, deformace
  a jiné závady
- kontrola značení a hmotnosti lahve
- po úspěšné periodické zkoušce vyražení značky (přidělena dozorčím orgánem), datumu,
  případně  hmotnosti, včetně zapsání do evidenční karty
- provedení nového nátěru v odstínu a druhu dle požadavku zákazníka,
  buď rozpouštědlovou alkydovou barvou nebo práškovou technologií
- provedení dodatkového značení včetně nástřiku firemního znaku či nápisu podle
  požadavku zákazníka (nástřik, sítotisk, tampónový tisk)
- provedení montáže ventilu na láhev (síla dotažení je automaticky kontrolována čidlem)
- kontrola těsnosti láhev - ventil při zkušebním pneumatickém přetlaku 1,2 MPa

Oprava ventilu se skládá z těchto hlavní operací
- vnější kontrola ventilu se zaměřením na jeho mechanické poškození, zejména závitů
- v případě neopravitelných vad jeho výměna za nový
- kontrola kuželky (v případě poškození nebo opotřebování sedlového PAD těsnění nebo
  jiného poškození, výměna kuželky za novou)
- výměna pryžových těsnění
- promazání veškerých dílů tukem
- kompletní smontování ventilu a kontrola jeho mechanické funkčnosti
- provedení tlakové zkoušky (zkušební pneumatický přetlak 1,8 MPa)
- zaplombování ventilu, vyražení přidělené značky na ventil, datum zkoušky a značky
  pracovníka, který prováděl zkoušku.